Дори щев, В.О. Перваго.

• В.О. Літинський вивчав рефракційне поле у великих кар'єрах.

У 1966 р. створено першу на ГФ галузеву лабораторію з вивчення

.имосферних впливів на астрономо-геодезичні вимірювання. Науковими

керівниками лабораторії були: з 1966 р. - професор М.К. Мигаль, з 1975 р.

професор А.Л. Островський. Сьогодні це лабораторія геодезичного моніторингу

і а рефрактометрії. З 2006 р. нею керує професор К.Р. Третяк. Найважливішим

•осягненням перших років роботи лабораторії (1967-1972) було створення

оіалонного геодезичного полігона в гірському районі Карпат. За матеріалами

послідження рефракції, виконаного лабораторією, опубліковано сотні наукових

ігатей, декілька монографій, отримано десятки авторських свідоцтв, захищено

шість докторських дисертацій (А.Л. Островський, П.В. Павлів, Б.М. Джуман,

() 1. Мороз, Ф.Д. Заблоцький, А.С. Суюнов) та близько 40 кандидатських.

З 1964 до 1977 р. завідувачем кафедри був доцент Д.І. Масліч, а після

Ііого смерті кафедру очолив професор А.Л. Островський.

З 1993 р. кафедрою керує професор, доктор технічних наук Мороз О.І.

Сьогодні на кафедрі працюють три доктори та п'ять кандидатів наук.

Працівники кафедри готують спеціалістів в трьох інститутах Львівської

політехніки: Інституті геодезії, Інституті будівництва та інженерії довкілля та

Інституті архітектури, читають курси лекцій з "Геодезії (топографії1)", "Гео-

дезії"", "Топографічного креслення", "Основ геодезії"", "Інженерної геодезії",

"Геодезичних приладів". У розпорядженні кафедри, крім оптичних приладів,

еііекгронпі тахеометри, електронні та лазерні нівеліри. Заняття відбуваються у

п'яіьох лабораторіях та комп'ютерному класі кафедри. На кафедрі створено

Л

Розділ I

іузей геодезичних приладів. Невід'ємною складовою частиною навчального

роцесу є літні геодезичні практики. Після першого і другого курсів студенти

нституту геодезії під керівництвом викладачів кафедри проходять практику

а навчальному геодезичному полігоні в м. Бережанах Тернопільської обл.

За час існування кафедри підготовано та захищено 53 докторські та

андидатські дисертації, опубліковано 24 монографії і підручники та понад 700

аукових статей. У 2007 р. вийшов перший в Україні підручник "Геодезія. Час-

ина 2" за загальною редакцією проф. A.JI. Островського для студентів напряму

Геодезія, картографія та землеустрій". Видано підручник і два посібники

"Геодезичні прилади" та "Геодезичні прилади. Практикум") для студентів всіх

пеціальностей геодезичного профілю.Основні напрями наукових досліджень кафедри геодезії:

• Дослідження і врахування впливу атмосфери на астрономо-геодезичні

іимірювання. Цей напрям є найважливішим, а його дослідники - це основа

иироко відомої у світі Львівської школи рефракції, очолював яку професор

^.Л. Островський.

• Проблеми створення державних і міських геодезичних мереж. Значний

інесок у розроблення найдоцільніших методів побудови геодезичних мереж у

міських умовах зробив проф. І.С. Тревого.

• Дослідження й мінімізація похибок та вдосконалення технології

іисокоточного геометричного нівелювання.

• Створення взірцевих базисів і полігонів та метрологічна атестація на

ІИХ електронних тахеометрів та GPS-приймачів. Створені та функціонують три

5зірцеві базиси. За ініціативою проф. І.С. Тревого на Яворівському військовому

толігоні створено один з найточніших в Україні еталонних базисів для атестації

сучасних геодезичних приладів.

• Розроблення методів, підвищення точності, ефективності і рівня

івтоматизації інженерно-геодезичних робіт. Завдяки проф. Т.Г. Шевченку, який

иає понад 50 авторських свідоцтв, кафедра досягла значних успіхів у галузі

зозроблення методів та засобів геодезичного забезпечення монтажу та ремонту

великогабаритного технологічного обладнання.

• Наукова геодезична термінологія. За редакцією доц. В.О. Літинського

вперше в Україні підготовано та видано "Геодезичний енциклопедичний

словник", який містить майже 3800 статей з топографії, геодезії, геодезичної

астрономії, космічної, сферичної, інженерної, морської геодезії тощо.

Наукові досягнення кафедри геодезії визнано в Україні і за кордоном,

(хіно вагомість підтверджує чимало працівників кафедри, відзначено дер-

жавними професійними шаппими іа нагородами.

Загальні відомості з топографії

Кафедра вищої геодезії і астрономії. 28 грудня 1894 р. створено кафедр)

сферичної астрономії і вищої геодезії, яку очолив В. Ласка - астроном

геодезист, геофізик, сейсмолог. При кафедрі почала функціонувати астроном іч

на обсерваторія, метеорологічна та сейсмічна станції. З 1909 до 1941 рр

кафедру очолював відомий геодезист і астроном професор Л. ГрабовськийНаступним завідувачем кафедри був професор Ю. Різнер, який з 1941 р. д<

1944 р. керував обсерваторією і сейсмологічною станцією. В 1945 p. j

Львівському політехнічному інституті організовано геодезичний факультет

кафедрою геодезії та кафедрою астрономії і вищої геодезії. Останню очоліп

проф. О. Кобилін. З 1949 р. завідувачем кафедри астрономії і вищої геодезії стаї

професор М. Мигаль. В 1968 р. кафедру астрономії і вищої геодезії поділили НІ

дві кафедри: вищої геодезії і гравіметрії, яку очолив М. Мигаль та космічно

геодезії і астрономії, завідувачем якої став професор А. Буткевич. Одночасно де

кафедри космічної геодезії і астрономії приєднано геологічну секцію. В 1974 р

названі дві кафедри об'єднані в одну - вищої геодезії і астрономії, очолив яку до

цент В.О. Коваленко. З 1985 р. кафедрою керує професор, д.т.н. Ф.Д. Заблоцькиіі.

Сьогодні кафедра вищої геодезії та астрономії готує фахівців за сне

ціалізацією "Космічна геодезія" спеціальності "Геодезія". Навчальний процес

науково-дослідні роботи забезпечують п'ять професорів, докторів наук і трі

доценти, кандидати наук. Кафедра веде такі основні курси: геодезична аегро

номія, космічна геодезія, супутникова геодезія, вища геодезія, гравіметрія, основі

морської геодезії та навігації, фізична геодезія, фізика Землі з основам і

геодинаміки, сучасні методи визначення топографічної поверхні Світовоп

океану, створення геодезичних мереж сучасними космічними технологіями тощо

Викладачі кафедри підготували і видали підручники: "Гравіметрія

(П.Д. Двуліт) та "Вища геодезія (СфероїДна геодезія)" (С.Г. Савчук).

Основним науковим напрямом кафедри є дослідження фігури і гра в і

таційного поля Землі та їхні зміни з часом на основі опрацювання високоточнії

астрономо-геодезичних, супутникових та гравіметричних вимірів, щ<

охоплюють насамперед:

• врахування впливу геофізичних факторів на варіації гравітаційної'

поля Землі;

• дослідження точності та ефективності GPS-технологій;

• сучасні проблеми геодезичної астрономії;

• опрацювання і оптимізацію статичних, кінематичних та динамічнії

Мереж;

• проблеми врахування впливу атмосфери під час астрономе


4493236252386840.html
4493297368243585.html
    PR.RU™